Erfgenaam of niet?

Ben ik erfgenaam of niet?

De beantwoording van deze vraag hangt af of de erflater een testament heeft gemaakt, waarin hij zelf heeft bepaald wie wat erft of dat de in de wet opgenomen regels van het versterf erfrecht gelden. Om zeker te weten of een erflater een testament heeft gemaakt, kunt u dit zelf bij het Centraal Testament Register navragen. U kunt dat ook door een notaris laten doen.

Wat houden ‘Versterf erfrecht’ en ‘Testamentair erfrecht’ eigenlijk in?

Versterf erfrecht houdt in dat volgens het systeem dat in de wet is opgenomen u al dan niet erft op grond van uw eigen verwantschap met de overledene.

Het stelsel in de wet noemen we het parentele stelsel. Dit stelsel kent vier groepen van erfgenamen.

De eerste en misschien wel de belangrijkste groep is die waarin de kinderen samen met de echtgenoot van de erflater voor gelijke delen erven.

Maar als bijvoorbeeld een kind al is overleden, voordat de ouder van het overleden kind overlijdt, dan erft zijn kleinkind voor en in de plaats van het overleden kind.  Dat noemen we ‘erven bij plaatsvervulling’.

Er zijn overigens ook andere situaties waarin bij plaatsvervulling wordt geërfd.

Testamentair erfrecht houdt in dat de erflater bij de notaris een testament (uiterste wilsbeschikking) heeft laten opstellen, waarin hij aangeeft wie van hem erf en wat deze dan erft.

Door middel van het testament kan de erflater een versterferfgenaam onterven.

De erflater kan in een testament stiefkinderen dezelfde erfrechtelijke positie toekennen als zijn eigen kinderen.

De erflater kan in het testament bepaalde personen, die geen erfgenaam hoeven te zijn, één of meer legaten toekennen.

Ook kan de erflater een executeur benoemen, of een bewindvoerder aanstellen over het vermogen dat de aangewezen erfgenaam krijgt.

Het komt vaak voor dat een testament niet altijd duidelijk is en aanleiding geeft tot discussie.

De regels van het versterferfrecht zijn helaas toch nog ingewikkeld en het testamentaire erfrecht is zeer complex. Goede begeleiding en advisering over deze materie is aan te bevelen. Wij doen dat graag voor u. Bel ons gerust op als u vragen heeft over uw specifieke situatie.

 

Wat houdt ‘Wettelijke verdeling’ in?

Wanneer de erflater was getrouwd of een geregistreerd partnerschap was aangegaan op het moment van zijn overlijden en hij geen testament heeft laten maken dan kent de wet sinds 2003 een regeling die eigenlijk automatisch bepaalt hoe de nalatenschap moet worden afgewikkeld. Het uitgangspunt van de wet is dan dat de langstlevende echtgenoot alle goederen krijgt en de kinderen een vordering op de langstlevende ter grootte van hun erfdeel. Deze vordering is pas opeisbaar na het overlijden van de langstlevende.

Bij de afwikkeling van de wettelijke verdeling ontstaan nogal eens problemen tussen de langstlevende echtgenoot en de kinderen. Bijvoorbeeld over de hoogte van hun vordering op de langstlevende.

Goede begeleiding en advisering over deze complexe materie is aan te bevelen. Wij doen dat graag voor u. Bel ons gerust op als u vragen heeft over uw specifieke situatie.

Wat is een ‘langstlevende testament’?

In 2003 zijn de regels van de ‘Wettelijke verdeling‘ in de wet opgenomen. Voor die tijd werden tussen echtgenoten en geregistreerde partners – in de regel over en weer – langstlevende testamenten opgesteld.

Het langstlevende testament kent vaak een “ouderlijke boedelverdeling”, de regeling die in de wet van vóór 2003 was opgenomen, waarbij aan de langstlevende alle goederen worden toebedeeld, die tot de nalatenschap van de echtgenoot die het eerst overlijdt behoren. De kinderen hebben dan alleen een vordering op de langstlevende.

Deze testamenten, die voor het jaar 2003 zijn opgesteld, gelden nog steeds.

Er zijn ook langstlevende testamenten waarin andere soorten regelingen zijn opgenomen.

Goede begeleiding en advisering bij de afwikkeling van dergelijke testamenten materie is aan te bevelen. Wij doen dat graag voor u. Bel ons gerust op als u vragen heeft over uw specifieke situatie.

2019 © Jukema Van Keeken.
Alle rechten voorbehouden.