Partneralimentatie

Hoe zit het met partneralimentatie?

Hoe wordt bepaald of partneralimentatie van toepassing is?

Als twee mensen uit elkaar gaan, kan het zijn dat een partner moet bijdragen in de kosten van het levensonderhoud van de ander.  Dit heet partneralimentatie. Deze bijdrage is gebaseerd op de lotsverbondenheid die er tussen de ex-partners bestond. Afspraken over partneralimentatie kunnen onderling of door de rechter worden vastgelegd.

Partneralimentatie kan alleen maar door de rechter wordt vastgesteld, wanneer u getrouwd bent geweest, of een geregistreerd partnerschap bent aangegaan. Dus niet als u hebt samengewoond – ongeacht of u een samenlevingsoverkomst had. Tenzij u hiertoe een schriftelijke regeling hebt getroffen.

De hoogte van de partneralimentatie hangt af van verschillende factoren: behoefte, behoeftigheid, draagkracht en de zogenaamde jusvergelijking. 

Behoefte

De behoefte aan partneralimentatie wordt medebepaald op basis van zoveel mogelijk concrete te verwachten kosten na de scheiding. Daarbij is de welstand waarin u samen hebt geleefd van belang. De welstand wordt bepaald door de aard van de inkomsten en uitgaven. Met andere woorden: Hoe hoog waren toen de inkomsten en waaraan hebt u deze besteed? 

Een behoeftelijst, ingedeeld in verschillende categorieën kosten is een nuttig hulpmiddel om de behoefte vast te stellen. 

Behoefte op grond van de Hofnorm

Bent u het met elkaar eens of zijn er geen steekhoudende argumenten aan te voeren dan kan ook de Hofnorm worden gehanteerd bij de vaststelling partneralimentatie. De Hofnorm is een standaard norm die door rechters kan worden toegepast om de behoefte te bepalen. De Hofnorm gaat uit van 60% van het netto gezinsinkomen voordat u uit elkaar ging, nadat eerst het bedrag dat de kinderen nodig hebben ervan is afgetrokken.

Wilt u meer weten over de Hofnorm, of zoekt u hulp bij het vaststellen van de partneralimentatie? Neemt u dan contact op met Jukema Van Keeken. Wij begeleiden u hier graag bij.

Behoeftigheid

Behoeftigheid is de mate waarin een onderhoudsgerechtigde behoefte heeft aan een bijdrage. Zijn er eigen inkomsten of vermogen, dan neemt de behoeftigheid af. Inkomsten zijn niet alleen daadwerkelijke inkomsten, maar ook het inkomen dat iemand in redelijkheid zou kunnen verwerven. Dit heet verdiencapaciteit.

Verdiencapaciteit en dus ook de behoeftigheid, wordt vastgesteld op basis van onder andere opleiding, werkervaring, de geboden tijd om werk te zoeken, uw gezondheid en de zorg voor de kinderen.

Draagkracht

Als er behoefte aan partneralimentatie is en er is ook sprake van behoeftigheid, dan moet er uiteraard ook voldoende geld beschikbaar zijn om hierin te voorzien. Dit heet draagkracht.

De draagkracht van de alimentatieplichtige en de alimentatiegerechtigde worden vastgesteld. Op basis daarvan wordt de maximale bijdrage voor de partneralimentatie berekend.

Jusvergelijking

Een Jusvergelijking zorgt ervoor dat degene die de partneralimentatie moet betalen niet in een slechtere positie terecht komt dan degene die de alimentatie ontvangt. De draagkracht van de alimentatieplichtige en de alimentatiegerechtigde worden dan met elkaar vergeleken. Het is dus een hulpmiddel om de hoogte van de partneralimentatie vast te kunnen stellen.

 

Hoe lang moet er partneralimentatie worden betaald?

De regeling is nu nog zo ingericht dat de alimentatieverplichting maximaal 12 jaar duurt na de echtscheiding of de ontbinding van het geregistreerd partnerschap. Duurde het huwelijk korter dan vijf jaar en zijn er geen kinderen, dan is de alimentatieplicht net zo lang als het huwelijk of het geregistreerd partnerschap heeft bestaan.  

Er zijn situaties mogelijk waarin de alimentatieverplichting korter is dan de wettelijke termijn. Denk daarbij bijvoorbeeld aan de volgende situaties:

  • Degene die partneralimentatie ontvangt hertrouwt, gaat samenwonen, of gaat een geregistreerd partnerschap aan;
  • Degene die partneralimentatie moet betalen of ontvangt, overlijdt; 
  • U komt als ex-partners een maximale termijn overeen. U kunt deze termijn in het scheidingsconvenant overeenkomen, maar ook op een later moment;
  • De rechter stelt bij de echtscheiding of ontbinding van het geregistreerd partnerschap, of op een later moment, een kortere termijn vast;
  • Degene die partneralimentatie krijgt kan inmiddels zelf in het eigen levensonderhoud voorzien. 

Jukema Van Keeken begeleiden u bij het maken en vastleggen van goede afspraken over partneralimentatie. Bel ons gerust op als u vragen heeft over uw specifieke situatie.

 

Hoe ziet de toekomst van partneralimentatie eruit? De Wet herziening partneralimentatie.

Op dinsdag 21 mei 2019 heeft de Eerste Kamer ingestemd met de Wet herziening partneralimentatie.  
De wet heeft betrekking op de maximale duur van partneralimentatie en niet op de berekeningssystematiek. Die blijft hetzelfde. De wet gaat waarschijnlijk op 1 januari 2020 in.
 
De nieuwe wet is alleen van toepassing op een alimentatieverplichting die op of na 1 januari 2020 tussen partijen is overeengekomen, of waarbij het verzoekschrift tot echtscheiding op of na die datum is ingediend. De wetswijziging heeft geen gevolgen voor bestaande alimentatieverplichtingen.
 
De wet houdt in dat de maximale duur van partneralimentatie wordt verlaagd van twaalf jaar naar vijf jaar. Wel zijn er uitzonderingen:
  • Bij huwelijken langer dan vijftien jaar, waarbij de leeftijd van de alimentatiegerechtigde ten hoogste tien jaar lager is dan de AOW-leeftijd, is de duur van de partneralimentatie maximaal tien jaar.
  • Alimentatiegerechtigden van vijftig jaar en ouder die langer dan vijftien jaar zijn getrouwd, hebben recht op tien jaar alimentatie. Deze uitzondering is de komende zeven jaren van kracht.
  • Bij huwelijken met kinderen, die de leeftijd van twaalf jaar nog niet hebben bereikt, is er recht op alimentatie totdat het jongste kind twaalf jaar is (met een minimum van vijf en een maximum van twaalf jaar).
Als er een samenloop van omstandigheden is van meer uitzonderingen, dan geldt de langste termijn.
 
Naast de uitzonderingen op de nieuwe hoofdregel van vijf jaar, kent het wetsvoorstel ook een hardheidsclausule. Als beëindiging van de alimentatie gelet op alle omstandigheden van het geval, naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet kan worden gevergd van de alimentatiegerechtigde, kan de rechter op diens verzoek alsnog een andere termijn vaststellen.
 
Heeft u partneralimentatie nodig of moet u die juist betalen? Wij adviseren u graag over deze complexe materie. Bel ons gerust op als u vragen heeft over uw specifieke situatie.

2019 © Jukema Van Keeken.
Alle rechten voorbehouden.