Ik ben erfgenaam. En dan?

Wat kan ik doen als erfgenaam? De begrippen ‘zuiver aanvaarden’, ‘aanvaarden onder het voorrecht van boedelbeschrijving’ en ‘verwerpen’?

Wanneer u erfgenaam bent kunt u de nalatenschap zuiver aanvaarden, aanvaarden onder het voorrecht van boedelbeschrijving, of verwerpen. 

De keuze die u maakt kent verschillende juridische en economische gevolgen.

Als u bijvoorbeeld zuiver aanvaardt, bent u in principe met uw eigen vermogen aansprakelijk voor de schulden van de nalatenschap.

Als u niet weet of de erflater schulden heeft gemaakt dan kan dat voor u nadelige gevolgen hebben, wanneer u zuiver aanvaardt.

U zou de nalatenschap misschien beter kunnen verwerpen, of kunnen aanvaarden onder het voorrecht van boedelbeschrijving. Het laatste wordt meestal ‘beneficiaire aanvaarding’ genoemd.

Bij beneficiaire aanvaarding kunnen de schulden alleen worden verhaald op de goederen van de nalatenschap en niet op uw eigen vermogen.

Wanneer minderjarige kinderen erfgenaam zijn, moet de nalatenschap door de wettelijke vertegenwoordiger van hen altijd worden aanvaard onder het voorrecht van boedelbeschrijving.

Wanneer een of meer erfgenamen de nalatenschap beneficiair hebben aanvaard dan moet de nalatenschap volgens de wet eerst worden vereffend, voordat de nalatenschap kan worden verdeeld.

Wanneer u de nalatenschap verwerpt, geeft u daardoor aan, dat u daarop geen aanspraak maakt. Wanneer u minderjarige kinderen heeft en u de nalatenschap voor deze kinderen ook wil verwerpen dan zal daarvoor aan de kantonrechter toestemming moeten worden gevraagd.

Goede begeleiding en advisering over deze complexe materie is aan te bevelen. Wij doen dat graag voor u. Bel ons gerust op als u vragen heeft over uw specifieke situatie.

 

Verdelen. Hoe gaat dat in zijn werk?

Wanneer duidelijk is wie de erfgenamen zijn, wat de omvang van de nalatenschap is, welke schulden er zijn, die moeten worden betaald, of al zijn betaald, de legaten zijn afgegeven, de eventuele legitieme vordering is uitgekeerd en andere verplichtingen zijn nagekomen, dan kunnen de erfgenamen overgaan tot verdeling van de nalatenschap.

De verdeling kan bestaan in goederen en/of in geld.

Bij verdeling is het van belang dat alle erfgenamen de waarde van hun aandeel in de nalatenschap krijgen in geld of goederen.

Daarbij loopt het vaak mis, omdat de erfgenamen van mening verschillen over de waarde van de goederen, zoals bijvoorbeeld de woning van erflater.

Als de erfgenamen er samen uit willen komen dan is mediation de aangewezen weg.

Als het samen niet lukt dan zal in het algemeen de rechter de verdeling, of de manier waarop, moeten vaststellen.

 

Moet ik belasting betalen over wat ik uit een nalatenschap krijg?

Afhankelijk van de hoogte van het bedrag of van de waarde van de goederen, die u uit een nalatenschap krijgt, moet u erfbelasting betalen. In de wet is een aantal vrijstellingen opgenomen die van invloed zijn op de belastingheffing. 

Ook is voor de toepassing van de vrijstelling en voor het belastingpercentage van belang wat uw relatie tot de erflater is. Bijvoorbeeld of u echtgenoot, kind, broer of zus of neef of nicht bent. 

De aangifte erfbelasting moet worden gedaan binnen acht maanden na het overlijden van de erflater. Als de omvang van de nalatenschap nog niet helemaal vaststaat kan ook een voorlopige aangifte worden gedaan.

Ook kan uitstel voor het doen van aangifte worden gevraagd. 

De Belastingdienst rekent, uitzonderingen daargelaten, vanaf acht maanden wel rente over de te betalen belasting.

Goede begeleiding en advisering over deze complexe materie is aan te bevelen. Wij doen dat graag voor u. Bel ons gerust op als u vragen heeft over uw specifieke situatie.

 

2019 © Jukema Van Keeken.
Alle rechten voorbehouden.